واقعه‌ی مباهله

اندازه‌ی پرونده:
272.16 kB
تاریخ:
07 شهریور 1393
دریافت‌ها:
422 بار

معنای مباهله و شرح مختصر واقعه‌ی مباهله نوشته‌ی حسین سلطان محمدی.