دسته: جملات کوتاه بازدید: 1376

مباهله، آشکار شدن مسیر هدایت