دسته: جملات کوتاه بازدید: 1813

مباهله، آشکار شدن مسیر هدایت