واقعه مباهله در دوازده مرحله قابل ترسيم است:

در اولين مرحله پيامبر (صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله) نامه‏ اى براى رئيس نجران فرستاد.